submit

 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
คำชี้แจง
1.   ข้อสอบนี้มีทั้งหมด 80 ข้อ ใช้เวลา 80 นาที
2.   ข้อสอบนี้เป็นการทบสอบภาษาอังกฤษ
 
 
 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท อินเทคค์ กรุ๊ป
แบบทดสอบสำหรับผู้สมัคร
List Box :