หมายเหตุ
  * : ถ้าใช้ Chrome คลิกเลือก choose File เพื่อเลือกรูปภาพ จากนั้นให้คลิกปุ่ม Upload เพื่ออัพโหลดรูปลงในใบสมัคร
  * : ถ้าใช้ IE (Internet Explorer) เลือก Browse... เพื่อเลือกรูปภาพ จากนั้นให้คลิกปุ่ม Upload เพื่ออัพโหลดรูปลงในใบสมัคร
  * : ต้องกรอกข้อมูล
  * : ต้องกรอกอย่างน้อย 1 ช่อง

  การอัพโหลดรูป
  - เฉพาะไฟล์นามสกุล
    .bmp,.png และ .jpg
  - upload ได้เพียงรูปเดียว
  - ถ้า upload ใหม่จะใช้ไฟล์ใหม่แทน