ใบสมัครงานกลุ่มบริษัทอินเทคค์
JOB APPLICATION FORM
INTEQC FEED LAB PRIMA LIVE
 77/12 ม.2 ถนนพระราม 2 ตำบลโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สมัครตำแหน่ง 1)
เงินเดือนที่ต้องการ
บาท / เดือน
  2)
วันที่สามารถทำงานได้
  3)
   
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ นาย/นาง/นส. (ภาษาไทย)   นามสกุล   ชื่อเล่น  
วันเดือนปีเกิด   อายุ  54 ปี บัตรประชาชนเลขที่
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ออกให้ ณ   วันที่ออกบัตร   วันหมดอายุ  
น้ำหนัก   กก.ส่วนสูง   ซม. เชื้อชาติ   สัญชาติ   ศาสนา   สถานที่เกิด  
จำนวนพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)   คน            ชาย   คน หญิง   ผู้สมัครเป็นลำดับที่  
สถานภาพสมรส โสด สมรส ครั้งที่ จดทะเบียนสมรส ไม่จดทะเบียนสมรส หย่า ครั้งที่  หม้าย
ชื่อคู่สมรส   อายุ   อาชีพ   จำนวนบุตร / ธิดา   คน / เบอร์โทรศัพท์  
การรับราชการทหาร เกณฑ์ แล้ว ยังไม่ได้เกณฑ์ / ถ้ายังถึงกำหนดเมื่อไหร่ 
ได้รับการยกเว้นเพราะ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์มือถือ   อีเมล  
ที่อยู่เพื่อติดต่อสัมภาษณ์งาน เช่นเดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่อื่นๆ
 
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อบิดา   มีชีวิตอยู่อายุ   ปี ถึงแก่กรรม
อาชีพ   ที่อยู่   โทรศัพท์  
ชื่อมารดา   มีชีวิตอยู่อายุ   ปี ถึงแก่กรรม
อาชีพ   ที่อยู่   โทรศัพท์  
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
1. ชื่อ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน 
โทรศัพท์มือถือ ความสัมพันธ์ 
1. ชื่อ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน 
โทรศัพท์มือถือ ความสัมพันธ์ 
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ เกรดเฉลี่ย
ตั้งแต่ ถึง
             
             
             
             
F-HRM-014-01 : 1 กรกฎาคม 2558
หน้า 1 ของ 4

กิจกรรมที่เคยทำระหว่างศึกษา  

ประวัติการทำงาน 5 บริษัทฯ ล่าสุด
ตั้งแต่ ถึง ระยะเวลา ชื่อบริษัท / ที่อยู่ / โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เริ่มต้น สุดท้าย เริ่มต้น สุดท้าย
                 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
สาเหตุที่ลาออก  
ตั้งแต่ ถึง ระยะเวลา ชื่อบริษัท / ที่อยู่ / โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เริ่มต้น สุดท้าย เริ่มต้น สุดท้าย
                 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
สาเหตุที่ลาออก  
ตั้งแต่ ถึง ระยะเวลา ชื่อบริษัท / ที่อยู่ / โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เริ่มต้น สุดท้าย เริ่มต้น สุดท้าย
                 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
สาเหตุที่ลาออก  
ตั้งแต่ ถึง ระยะเวลา ชื่อบริษัท / ที่อยู่ / โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เริ่มต้น สุดท้าย เริ่มต้น สุดท้าย
                 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
สาเหตุที่ลาออก  
ตั้งแต่ ถึง ระยะเวลา ชื่อบริษัท / ที่อยู่ / โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เริ่มต้น สุดท้าย เริ่มต้น สุดท้าย
                 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
สาเหตุที่ลาออก  
การฝึกอบรม
ชื่อสถาบันการฝึกอบรม ชื่อหัวข้อ / หลักสูตร ตั้งแต่ ถึง วุฒิบัตรที่ได้รับ
     
     
     
     
F-HRM-014-01 : 1 กรกฎาคม 2558
หน้า 2 ของ 4

ความสามารถทางภาษา
ภาษา ระบุ : ดีมาก , ดี , พอใช้ , เล็กน้อย
พูด อ่าน เขียน
ไทย
อังกฤษ
อื่น ๆ    
ความสามารถอื่น ๆ
พิมพ์ดีด : คำ / นาที การขับขี่รถ : ได้ ไม่ได้ ใบขับขี่เลขที่
ไทย    รถยนต์      
อังกฤษ    จักรยานยนต์      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / เครื่องใช้สำนักงาน
Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint Internet / E-mail
อื่น ๆ ระบุ  
อื่นๆ
ท่านมีแผนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ ไม่   มีเมื่อ   ไม่มี
ถ้ามีแผนท่านจะศึกษาในระดับ   ปริญญาตรี   ปริญญาโท ปริญญาเอก
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากความประพฤติ หรืองานไม่เป็นที่พอใจของนายจ้างหรือไม่?
  ไม่เคย   เคย โปรดระบุ  
ท่านเคยถูกจับหรือต้องโทษคดีอาญาหรือไม่?
  ไม่เคย   เคย โปรดระบุ  
ท่านมีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคเกี่ยวกับร่างกาย โรคเรื้อรัง หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือไม่?
  ไม่เคย   เคย โปรดระบุ  
ท่านสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ หรือไม่
  ได้   ไม่ได้ เนื่องจาก โปรดระบุเหตุผล  
ท่านสามารถเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อติดต่องานชั่วคราว ( 2-7 วัน)ต่อครั้งได้หรือไม่
  ได้   ไม่ได้ เนื่องจาก โปรดระบุเหตุผล  
ท่านสามารถหาบุคคลค้ำประกันได้หรือไม่ ?   ได้ ไม่ได้
ท่านทราบข่าวการรับสมัครจากแหล่งใด ?
Internet ระบุ   ประกาศตามเว็ปไซต์บริษัทฯ
พนักงานบริษัทฯ ระบุชื่อ แผนก ฝ่าย  
อื่น ๆ ระบุ  
ท่านเคยมาสมัครงานที่นี่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ? เคย ไม่เคย
บุคคลอ้างอิงเพื่อตรวจสอบประวัติ
1. ชื่อ   อาชีพ   โทรศัพท์มือถือ  
ที่อยู่   โทรศัพท์บ้าน  
2. ชื่อ   อาชีพ   โทรศัพท์มือถือ  
ที่อยู่   โทรศัพท์บ้าน  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่านที่ต้องการให้บริษัท ฯ ทราบ
 
F-HRM-014-01 : 1 กรกฎาคม 2558
หน้า 3 ของ 4