submit

Application form TH / ENG
ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
จังหวัดที่เกิด
น้ำหนัก กิโลกรัม
ส่วนสูง เซนติเมตร
ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ
วันที่ออกบัตร
วันที่หมดอายุ
สถานที่เกิด
จำนวนพี่น้องรวมผู้สมัคร  คน    ชาย  คน    หญิง  คน    ผู้สมัครเป็นคนที่ 
สถานะภาพสมรส
ชื่อคู่สมรส
อายุ    ปี
อาชีพ
จำนวนบุตร/ธิดา    คน
การรับราชการทหาร
หน้า 1 / 5 button
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
ที่อยู่เพื่อติดต่อสัมภาษณ์งาน
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ชื่อบิดา
อายุ    ปี
สถานะ
อาชีพ
ที่อยู่
ชื่อมารดา
อายุ    ปี
สถานะ
อาชีพ
ที่อยู่
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
หน้า 2 / 5 button button
ข้อมูลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
หน้า 3 / 5
การฝึกอบรม
 
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ไทย ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย
อังกฤษ ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย
อื่นๆ ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย ดีมาก ดี พอใช้ เล็กน้อย

ความสามารถอื่น ๆ
พิมพ์ดีด: คำ/นาที
การขับขี่รถ:       ได้ ไม่ได้
ใบขับขี่เลขที่
  ไทย
รถยนต์              
  อังกฤษ
รถจักรยานยนต์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / เครื่องใช้สำนักงาน
Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint internet / E-mail
อื่น ๆ  ระบุ   
ท่านสามารถหาบุคคลค้ำประกันได้หรือไม่ ได้     ไม่ได้
หน้า 4 / 5
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งใด
Internet ระบุ ประกาศตามเว็บไซต์บริษัท
พนักงานบริษัท  
อื่น ๆ  ระบุ
ท่านเคยมาสมัครงานที่นี่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหรือไม่      เคย    ไม่เคย
บุคคลอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบประวัติ
1.ชื่อ
   อาชีพ
   โทรศัพท์มือถือ
   โทรศัพท์บ้าน
   ที่อยู่
2.ชื่อ
   อาชีพ
   โทรศัพท์มือถือ
   โทรศัพท์บ้าน
   ที่อยู่
button

 

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

1.ความเห็นของผู้จัดการแผนกต้นสังกัด
(ความสามารถและความเหมาะสมของตำแหน่ง)

................................ .................................
ผู้สัมภาษณ์ วันที่

2.ความเห็นของผู้จัดการฝ่าย/ผู้อำนวยการฝ่าย
(ความสามารถและความเหมาะสมของตำแหน่ง)

................................ .................................
ผู้สัมภาษณ์ วันที่
    3.  รายละเอียดการจ้างงาน(สำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านนั้น) : ชั่วคราว ประจำ รายวัน  
  รายเดือน  
       ตำแหน่ง   แผนก    ฝ่าย  
     วันที่เริ่มงาน    ระยะเวลาทดลองงาน  วัน เงินเดือน / ค่าจ้าง  บาท
     สวัสดิการ / เงื่อนไขอื่น ๆ  
     ความเห็นเพิ่มเติม
 
           
      .................................................. .................................................  
      ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วันที่  
     4.ความเห็นของกรรมการผู้จัดการ
                อนุมัติ
                ไม่อนุมัติ
     
................................................. ..................................
กรรมการผู้จัดการ วันที่
      5.พนักงานรับทราบ
     
................................................. ..................................
พนักงาน วันที่

 

button