submit

อัพโหลด

หมายเหตุ
* : ต้องกรอกข้อมูล
* : ต้องกรอกอย่างน้อย 1 ช่อง
การอัพโหลดรูป
- เฉพาะไฟล์นามสกุล .bmp,.png และ .jpg
- upload ได้เพียงรูปเดียว
- ถ้า upload ใหม่จะเป็นการใช้ไฟล์ใหม่แทน
ใบสมัครงานกลุ่มบริษัทอินเทคค์
APPLICATION FORM
ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ ***
ชื่อ ***
นามสกุล ***
ชื่อเล่น ***
วันเดือนปีเกิด *** (ตัวอย่าง 31-01-1985)
จังหวัดที่เกิด ***
น้ำหนัก กิโลกรัม***
ส่วนสูง เซนติเมตร***
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา ***
บัตรประชาชนเลขที่ ***
ออกให้ ณ ***
วันที่ออกบัตร (ตัวอย่าง 31-01-1985)
วันที่หมดอายุ (ตัวอย่าง 31-01-1985)
สถานที่เกิด
จำนวนพี่น้องรวมผู้สมัคร    คน ชาย   คน หญิง   คน  ผู้สมัครเป้นคนที่   คน
สถานะภาพสมรส *** สมรส/หย่า เป็นครั้งที่   จดทะเบียนสมรส ไม่จดทะเบียนสมรสss
ชื่อคู่สมรส     อายุ   ปี อาชีพ
จำนวนบุตร/ธิดา คน
เบอร์โทรศัพท์
การรับราชการทหาร *** ถึงกำหนดเกณฑ์/ได้รับการยกเว้นเพราะ
หน้า button | button | button | button | button
ที่อยู่ปัจจุบัน ***
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ ***
อีเมล
ที่อยู่เพื่อติดต่อสัมภาษณ์งาน เช่นเดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ชื่อบิดา อายุ ปี
อาชีพ
ที่อยู่
โทรศัพท์
ชื่อมารดา อายุ ปี
อาชีพ
ที่อยู่
โทรศัพท์
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
หน้า button | button | button | button | button
ประวัติการศึกษา
ข้อมูลการศึกษา*** ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุด และตามลำดับ
1) ระดับการศึกษา 2) ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
จนถึง
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
จนถึง
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
วิชาเอก วิชาเอก
วุฒิบัตรที่ได้รับ วุฒิบัตรที่ได้รับ
เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย
3) ระดับการศึกษา 4) ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
จนถึง
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
จนถึง
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
วิชาเอก วิชาเอก
วุฒิบัตรที่ได้รับ วุฒิที่ได้รับ
เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย
กิจกรรมที่เคยทำระหว่างศึกษา
ประวัติการทำงาน 5 บริษัท ล่าสุด
1)        ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ถึง  
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ชื่อบริษัท/ที่อยู่/โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง เร่ิมต้น ตำแหน่ง สุดท้าย  
เงินเดือน เร่ิมต้น เงินเดือน สุดท้าย  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก
2)        ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ถึง  
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ชื่อบริษัท/ที่อยู่/โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง เร่ิมต้น ตำแหน่ง สุดท้าย  
เงินเดือน เร่ิมต้น เงินเดือน สุดท้าย  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก
3)        ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ถึง  
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ชื่อบริษัท/ที่อยู่/โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง เร่ิมต้น ตำแหน่ง สุดท้าย  
เงินเดือน เร่ิมต้น เงินเดือน สุดท้าย  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก
4)        ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ถึง  
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ชื่อบริษัท/ที่อยู่/โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง เร่ิมต้น ตำแหน่ง สุดท้าย  
เงินเดือน เร่ิมต้น เงินเดือน สุดท้าย  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก
5)        ตั้งแต่
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ถึง  
(ตัวอย่าง 31-01-1985)
ชื่อบริษัท/ที่อยู่/โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง เร่ิมต้น ตำแหน่ง สุดท้าย  
เงินเดือน เร่ิมต้น เงินเดือน สุดท้าย  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก
หน้า button | button | | button | button
ประวัติการฝึกอบรม ให้เรียงลำดับจากการฝึกอบรมล่าสุดไปถึงอดีต
การฝึกอบรม
 
ความสามารถต่าง ๆ
ไม่ระบุ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ไทย
อังกฤษ
อื่นๆ

ความสามารถอื่น ๆ
พิมพ์ดีด: คำ/นาที
การขับขี่รถ:       ได้ ไม่ได้
ใบขับขี่เลขที่
  ไทย
รถยนต์              
  อังกฤษ
รถจักรยานยนต์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / เครื่องใช้สำนักงาน
Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint internet / E-mail
อื่น ๆ  ระบุ   
หน้า button | button | | button | button
อื่นๆ
ท่านมีแผนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ ไม่
มี เมื่อ ไม่มี
ถ้ามีแผนท่านจะศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากความประพฤติ หรืองานไม่เป็นที่พอใจของนายจ้างหรือไม่?
ไม่เคย เคย โปรดระบุ
ท่านเคยถูกจับหรือต้องโทษคดีอาญาหรือไม่?
ไม่เคย เคย โปรดระบุ
ท่านมีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคเกี่ยวกับร่างกาย โรคเรื้อรัง หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือไม่?
ไม่เคย เคย โปรดระบุ
ท่านสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ หรือไม่
ได้ ไม่ได้ เนื่องจากโปรดระบุเหตุผล
ท่านสามารถเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อติดต่องานชั่วคราว ( 2-7 วัน)ต่อครั้งได้หรือไม่
ได้ ไม่ได้ เนื่องจากโปรดระบุเหตุผล
ท่านสามารถหาบุคคลค้ำประกันได้หรือไม่
ได้     ไม่ได้
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งใด
Internet ระบุ ประกาศตามเว็บไซต์บริษัท
พนักงานบริษัท ระบุชื่อ/แผนก/ฝ่าย
อื่น ๆ  ระบุ
ท่านเคยมาสมัครงานที่นี่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหรือไม่      เคย    ไม่เคย
บุคคลอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบประวัติ
1.ชื่อ อาชีพ
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน
ที่อยู่
2.ชื่อ อาชีพ
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่านที่ต้องการให้บริษัท ฯ ทราบ
 
โปรดอ่านข้อความให้ละเอียด

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาว่าจ้างให้ทำงาน ข้าพเจ้าจะต้องเป็น
ลูกจ้างทดลองงานก่อน โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน 119 วัน ในระหว่างระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานนี้ ข้าพเจ้าอาจถูกเลิกจ้างได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ

ข้าพเจ้าขอให้สัญญาโดยหนังสือนี้ว่า หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาว่าจ้างให้ทำงาน
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ มีประสิทธิภาพและด้วยความซื่อสัตย์และสำนึก
ในหน้าที่ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้
หรืออาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมต่อไปเป็นคราว ๆ รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดทุกประการ หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนระเบียบ วินัย ข้อบังคับ
ข้าพเจ้ายอมรับการลงโทษตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏในใบสมัครนี้เป็นความจริง สมบูรณ์
ถูกต้องทุกประการ หากข้อความใดเป็นเท็จ หรือหากข้าพเจ้าได้กรอกข้อความตอบคำถาม
โดยไม่สุจริต ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย
ใด ๆ ทั้งสิ้น

ยอมรับ
 
หน้า button | button | | button | button

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

1.ความเห็นของผู้จัดการแผนกต้นสังกัด
(ความสามารถและความเหมาะสมของตำแหน่ง)

................................ .................................
ผู้สัมภาษณ์ วันที่

2.ความเห็นของผู้จัดการฝ่าย/ผู้อำนวยการฝ่าย
(ความสามารถและความเหมาะสมของตำแหน่ง)

................................ .................................
ผู้สัมภาษณ์ วันที่
    3.  รายละเอียดการจ้างงาน(สำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านนั้น) : ชั่วคราว ประจำ รายวัน  
  รายเดือน  
       ตำแหน่ง   แผนก    ฝ่าย  
     วันที่เริ่มงาน    ระยะเวลาทดลองงาน  วัน เงินเดือน / ค่าจ้าง  บาท
     สวัสดิการ / เงื่อนไขอื่น ๆ  
     ความเห็นเพิ่มเติม
 
           
      .................................................. .................................................  
      ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วันที่  
     4.ความเห็นของกรรมการผู้จัดการ
                อนุมัติ
                ไม่อนุมัติ
     
................................................. ..................................
กรรมการผู้จัดการ วันที่
      5.พนักงานรับทราบ
     
................................................. ..................................
พนักงาน วันที่

 

button